e) niezastosowanie art. 474 KC w zw. z art. 22 pkt 3 i 7 PrBud w efekcie czego przyjęcie, że to powódka ponosi odpowiedzialność za wady balkonów w sytuacji, gdy to kierownik budowy nieprawidłowo wywiązał się z ciążących na nim obowiązków - wykonał balkony niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej jak również nie zgłaszał inwestorowi (powódce) do sprawdzenia lub odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w zakresie wykonania izolacji balkonów;

ranking prawnikówZ Informacji o pobytach i orzeczeniach wynika ponadto, iż w sprawie Sądu Rejonowego w B. o sygn. akt (...)wydany został wyrok łączny obejmujący skazania wyrokami w sprawach o sygn. akt (...) pkt 1 i 2 oraz (...) - wymierzono karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą R.R. odbywał w okresie od 4 maja 2012 r. do 15 grudnia 2012 r. oraz w II punkcie skazania wyrokami w sprawach o sygn. akt (...) i (...) pkt 3 - wymierzono karę łączną roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności - po zaliczeniu na poczet tej kary okresu od dnia 10 października 2007 r. do dnia 21 kwietnia 2008 r. kara ta odbywana jest w okresie od 15 grudnia 2012 r. do 3 grudnia 2013 r.

prawniczy ranking
Mocą zakwestionowanej klauzuli umownej, pozwana ograniczyła swoją odpowiedzialność za przerwy w świadczeniu usług do bonifikaty w abonamencie, o ile nieprzerwany czas przerwy przekroczy 24 godziny. Takie ograniczenie odpowiedzialności jest niezgodne z przytoczonymi wyżej przepisami Kodeksu cywilnego, stawiając przedsiębiorcę w sytuacji korzystniejszej od przewidzianej tymi przepisami. Niespodziewana przerwa w dostępie do usługi może wywołać szkodę po stronie konsumenta, co według ogólnych zasad prawa cywilnego może rodzić odpowiedzialność pozwanej.
opinie o łódzkich adwokatach
Zdaniem Sądu Okręgowego powódka wbrew spoczywającemu na niej ciężarowi dowodu nie uwodniła twierdzeń o naruszeniu prawa przy wydawaniu powyższych postanowień przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej w P.T., nie wykazała także zawinienia funkcjonariuszy, którzy wydali postanowienia przed datą wejścia w życie Konstytucji RP z 1997 r., tj. postanowień z dnia 24 stycznia 1994 r. i 16 czerwca 1997 r. Wszystkie postanowienia zostały wydane po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, a na skutek zażaleń powódki zostały poddane kontroli Prokuratury Wojewódzkiej w Piotrkowie Tryb., Prokuratury Okręgowej w P.T. oraz Sądu Rejonowego w P.T., która potwierdzała ich zgodność z prawem.


Make a free website with Yola